Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

 1. Ondernemer: Handelsonderneming H van Erven, de verkoper van voertuigen.
 2. Klant: de natuurlijke persoon of entiteit die een contractuele relatie aangaat met Ondernemer.
 3. Overeenkomst: elke afspraak of contract tussen Ondernemer en Klant waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen Ondernemer en Klant.

Artikel 3 – Aanbod

 1. Elk aanbod van Ondernemer is vrijblijvend en Ondernemer heeft het recht dit aanbod te wijzigen en aan te passen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod door de Klant en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Artikel 5 – Prijzen en Betalingen

 1. Vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s en inclusief BTW.
 2. Betalingen dienen te worden voldaan zoals afgesproken in de overeenkomst of anders schriftelijk vastgelegd.

Artikel 6 – Levering en Uitvoering

 1. Ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van bestellingen van producten.

Artikel 7 – Garantie en Aansprakelijkheid

 1. Ondernemer verstrekt garantie op producten en diensten conform de wettelijke bepalingen en/of doormiddel van garantiepakketten.
 2. Aansprakelijkheid van Ondernemer voor indirecte schade is uitgesloten, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Ondernemer.

Artikel 8 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Ondernemer.

Artikel 9 – Toepasselijk Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Ondernemer en Klant is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10 – Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

 1. Ondernemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Related Articles

Privacybeleid

Terms of Use

Bereikbaarheid

Omdat wij veel onderweg zijn is het verstandig even te bellen voor een afspraak.
 
Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur. En op zaterdag van 09:00 t/m 13:00 uur.

Contact

Uiterwaardenstraat 8a
8081 HJ Elburg
 
 h.vanerven@hotmail.com